Huishoudelijk regelement

Huishoudelijk reglement
TRIATLON VERENIGING PURMEREND
————————————————————————-
Leden
Art. 1 De aanmelding als lid van de vereniging dient te geschieden d.m.v. een
aanmeldformulier op de website van Triatlon Vereniging Purmerend (TVP), inclusief een
SEPA Machtigingsformulier t.b.v. het incasseren van contributie. Over toelating beslist het
bestuur. Opzeggen kan alleen schriftelijk en gaat pas in na bevestiging van de secretaris.
Art. 2 Alle leden erkennen, door aanmelding conform het in art.1 gestelde, kennis te dragen
aan de bepalingen gesteld in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en zich daaraan te
onderwerpen.
Art. 3 Tevens aanvaarden zij het lidmaatschap van de Nederlandse Triatlon Bond en
onderwerpen zich aan diens Statuten en Reglementen, terwijl zij het bestuur van TVP
onherroepelijk machtigen hen te vertegenwoordigen of te doen vertegenwoordigen op de
vergadering van de Nederlandse Triatlon Bond en daar namens hen stem uit te brengen of te
doen uitbrengen, een en ander overeenkomstig de bepalingen van Statuten en Huishoudelijk
Reglement van de Nederlandse Triatlon Bond.
Introductie
Art. 4 Voor toegang tot de trainingsfaciliteiten van introducés van de vereniging zal vooraf
toestemming gevraagd moeten worden aan de trainers en/of het bestuur.
Art.5 Introducés mogen slechts onder geleide van leden van de faciliteiten van de vereniging
gebruik maken, behoudens de bevoegdheid van het bestuur afwijking van dit voorschrift toe
te staan in bijzondere gevallen.
Art.6 Voor een door de introducé(e) aangerichte schade, is aansprakelijk het lid, door wie de
introductie heeft plaatsgehad.
Art.7 Het bestuur is bevoegd aan iedere introductie terstond een einde te maken, alsmede een
termijn te bepalen, binnen welke dezelfde persoon niet andermaal zal kunnen worden
geïntroduceerd, op grond van de houding of gedragingen van de betrokkene gedurende de tijd
van zijn/haar introductie op de door de vereniging ter beschikking gestelde faciliteiten of
tijdens
Contributie
Art.8 De contributie wordt uitsluitend via machtiging geïncasseerd en wordt vooraf per
kwartaal geïncasseerd van het door het lid opgegeven IBAN.
In het eerste kwartaal wordt naast de contributie ook de NTB licentiekosten in rekening
gebracht.
Art.9 Het lid dient een gewijzigd IBAN onmiddellijk door te geven aan de secretaris.
Bestuur
Art. 10 De bevoegdheden en verplichtingen van ieder der leden van het bestuur worden met
inachtneming van de bepalingen van de Statuten en van dit reglement door het bestuur
vastgesteld.
Art.11 Handelingen, welke aan de vereniging geldelijke verplichtingen opleggen die niet
begroot zijn, worden door geen der bestuursleden verricht dan na daartoe door de overige
bestuursleden of de meerderheid daarvan verleende toestemming.
Commissies
Art.12 Commissies voeren een taak uit als ondersteuning van het bestuur, in de activiteiten
die aan de leden van de vereniging worden aangeboden. Besluiten, genomen door een
commissie, dienen eerst te zijn goedgekeurd door het bestuur. De taken van een commissie
liggen vast in richtlijnen, opgesteld met de commissies.
Art.13 Binnen het gestelde onder art.12 dienen de leden zich te onderwerpen aan de
aanwijzingen die door de commissieleden gegeven kunnen worden, in aanvulling op dan wel
inachtneming van het gestelde onder artikel 14.
Gebruik ter beschikking gestelde sportaccommodaties
Art.14 Alle personen die bevoegd zijn tot het deelnemen aan, dan wel bijwonen van
activiteiten in of op de door de vereniging afgehuurde accommodaties dienen zich te houden
aan de reglementen zoals die door de verhuurder(s) zijn opgesteld alsmede aan de bepalingen
van de vereniging zelf. Bij het in gebreke blijven van een lid op deze bepalingen kan het lid
een straf worden opgelegd in art.9 van de Statuten.
Vertrouwenspersoon
Art. 15 Binnen de vereniging is minimaal één vertrouwenspersoon. Dit kan niet een
bestuurslid zijn. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk.
Art. 16 De vertrouwenspersoon wordt gekozen in de ALV.
Beschadigingen
Art.17 Ieder der leden is aansprakelijk voor door hem/haar aan de eigendommen van de
vereniging of de door de vereniging gehuurde accommodaties aangerichte schade.
Slotbepaling
Art.18 Alle leden wordt bij de aanvang van het lidmaatschap gewezen op de TVP – website
waarop o.a. de statuten, het huishoudelijk reglement, alsmede van alle bijzondere door het
bestuur vastgestelde reglementen, te raadplegen zijn.
Aldus vastgesteld op de Algemene Vergadering 18-2-2019.
Het Bestuur

Download Huishoudelijk regelement