Huishoudelijk regelement

TRIATHLON VERENIGING PURMEREND

————————————————————————-

Leden

Art. 1.De aanmelding als lid van de vereniging dient te geschieden dmv een aanmeldformulier op de website van Triathlon Vereniging Purmerend (TVP) Over toelating beslist het bestuur. Opzeggen kan alleen schriftelijk en gaat pas in na bevestiging van de secretaris.

Art. 2.Alle leden erkennen, door aanmelding conform het in art.1 gestelde, kennis te dragen aan de bepalingen gesteld in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en zich daaraan te onderwerpen.

Tevens aanvaarden zij het lidmaatschap van de Nederlandse Triathlon Bond en onderwerpen zich aan diens Statuten en Reglementen, terwijl zij het bestuur van TVP onherroepelijk machtigen hen te vertegenwoordigen of te doen vertegenwoordigen op de vergadering van de Nederlandse Triathlon Bond en daar namens hen stem uit te brengen of te doen uitbrengen, een en ander overeenkomstig de bepalingen van Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Triathlon Bond.

Art.3Kandidaat-leden kunnen voorafgaande aan het moment van lid worden 2 weken gratis gebruik maken van de door de vereniging aangeboden trainingsfaciliteiten.

Introductie

Art. 4.Tot introductie zijn gerechtigd de ereleden en de gewone leden. Introductie kan plaats hebben zesmaal per jaar. Ereleden en gewone leden kunnen voor hun kinderen, die de leeftijd van tien jaar nog niet hebben bereikt een doorlopende introductie verkrijgen.

Voor toegang tot de trainingsfaciliteiten van de vereniging zal vooraf toestemming gevraagd moeten worden aan de trainers en/of het bestuur.

Art.5.Introducés mogen slechts onder geleide van leden van de faciliteiten van de vereniging gebruik maken, behoudens de bevoegdheid van het bestuur afwijking van dit voorschrift toe te staan in bijzondere gevallen.

Art.6 Vooreen door de introducé(e) aangerichte schade, is aansprakelijk het lid, door wie de introductie heeft plaatsgehad.

Art.7Kandidaat-leden worden geacht, vanaf het ogenblik af, waarop de aanmelding het bestuur heeft bereikt, door het bestuur te zijn geïntroduceerd.

Op deze introductie zijn de bepalingen der vorige artikelen niet van toepassing. Ten aanzien van vergoeding van aangerichte schade worden kandidaat-leden met leden gelijkgesteld.

Art.8Het bestuur is bevoegd aan iedere introductie terstond een einde te maken, alsmede een termijn te bepalen, binnen welke dezelfde persoon niet andermaal zal kunnen worden geïntroduceerd, op grond van de houding of gedragingen van de betrokkene gedurende de tijd van zijn/haar introductie op de door de vereniging ter beschikking gestelde faciliteiten of tijdens

Geldmiddelen

Art.9Nieuwe leden dienen meteen na inleveren van het inschrijfformulier het inschrijfgeld de kwartaalcontributie en de basiscontributie van de Nederlandse Triathlon Bond over te maken op de rekening van TVP.

Art.10De contributie dient in vier termijnen (d.w.z. éénmaal per kwartaal) te worden voldaan. De leden worden geacht zelf de contributie over te maken voor elke 15e van eerste maand van het betreffende kwartaal.

Bestuur

Art. 11De bevoegdheden en verplichtingen van ieder der leden van het bestuur worden met inachtneming van de bepalingen van de Statuten en van dit reglement door het bestuur vastgesteld.

Art.12Handelingen, welke aan de vereniging geldelijke verplichtingen opleggen die niet begroot zijn, worden door geen der bestuursleden verricht dan na daartoe door de overige bestuursleden of de meerderheid daarvan verleende toestemming.

Commissies

Art.13Elk van de commissies voeren een taak uit als ondersteuning van het bestuur, in de activiteiten die aan de leden van de vereniging worden aangeboden. Besluiten, genomen door een commissie, dienen eerst te zijn goedgekeurd door het bestuur. De taken van een commissie liggen vast in richtlijnen, opgesteld met de commissies.

Art.14Binnen het gestelde onder art.13 dienen de leden zich te onderwerpen aan de aanwijzingen die door de commissieleden gegeven kunnen worden, in aanvulling op dan wel inachtneming van het gestelde onder artikel 15.

Gebruik ter beschikking gestelde sportaccommodaties

Art.15Alle personen die bevoegd zijn tot het deelnemen aan, dan wel bijwonen van activiteiten in of op de door de vereniging afgehuurde accommodaties dienen zich te houden aan de reglementen zoals die door de verhuurder(s) zijn opgesteld alsmede aan de bepalingen van de vereniging zelf. Bij het in gebreke blijven van een lid op deze bepalingen kan het lid een straf worden opgelegd in art.9 van de Statuten.

Beschadigingen

Art.16Ieder der leden is aansprakelijk voor door hem/haar aan de eigendommen van de vereniging of de door de vereniging gehuurde accommodaties aangerichte schade.

Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem/haar of hen, die betreffende zaak het laatste heeft of hebben gebruikt, indien en voorzover het tegendeel niet door de betrokkenen wordt aangetoond.

Slotbepaling

Art.17Alle leden wordt bij de aanvang van het lidmaatschap gewezen op de TVP – website waarop o.a. de statuten, het huishoudelijk reglement, alsmede van alle bijzondere door het bestuur vastgestelde reglementen, te raadplegen zijn.

Aldus vastgesteld op de Algemene Vergadering.

Het Bestuur