Privacy statement

Privacy Statement

Bij je aanmelding bij “Triatlonvereniging Purmerend”, nader te noemen “TVP”, wordt of is aan je gevraagd een aantal persoonsgegevens te verstrekken. In de bijlage “Gegevensmatrix” is vermeld welke persoonsgegevens TVP verwerkt, voor welke doeleinden en welke bewaartermijnen daarbij worden gehanteerd.
Bij het verstrekken van deze gegevens ga je akkoord dat de persoonsgegevens die verstrekt zijn, door TVP verwerkt worden voor het doel zoals omschreven in de bijlage “Gegevensmatrix”. Daar waar persoon minderjarig is, kunnen de gegevens alleen aan TVP verstrekt worden indien de ouders of verzorgers je hiervoor toestemming hebben gegeven.
Op de website wordt alleen de naam opgenomen in de uitslagen van clubwedstrijden. De overige data, zoals vernoemd in de bijlage, zijn bij één van de bestuursleden lokaal opgeslagen in een wachtwoord beveiligd bestand. Uitsluitend het dagelijks bestuur van TVP is in bezit van het ledenbestand. Uitzondering hierop is het mailadres die via mails ook aan andere leden van TVP bekend worden gesteld, met als doel dat onderlinge communicatie mogelijk is t.b.v. verenigingsactiviteiten. Voor de organisatie van de zwemloop kunnen in overleg met het bestuur 1 of 2 andere personen inloggen op de NTB site. Hiervoor wordt een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
De gegevens die verstrekt zijn t.b.v. (verplicht) lidmaatschap van de Nederlandse Triatlon Bond (nader te noemen NTB), worden bij NTB opgeslagen. Bij TVP worden de gegevens die niet voor TVP nodig zijn daarna verwijderd.
Indien je geen behoefte hebt om opgenomen te worden in de Whatsapp groep van TVP, hoef je geen mobiel nummer af te geven. Correspondentie van evenementen of andere clubzaken worden veelal via Whatsapp gedeeld.
Met ondertekening ga je akkoord dat foto’s van leden kunnen worden geplaatst. Indien hier bezwaar over is kan dit worden aangegeven bij het bestuur.
Jouw rechten
Als je dat wenst, kan je TVP vragen om inzage in jouw persoonsgegevens of verzoeken om correctie of verwijdering van je gegevens. Het TVP lidmaatschap is gebaseerd op vrijwillige deelname. Als je niet langer wilt deelnemen en je wilt dat TVP je gegevens verwijdert, dan kan je ons dat kenbaar maken via de secretaris (mail naar secretaris.tvp@live.nl). Bij verzoek tot verwijdering van je gegevens zal ook het lidmaatschap worden beëindigd en kan je geen gebruik meer maken van de verenigingsactiviteiten.
Indien je van mening bent dat TVP in strijd heeft gehandeld met het Privacy Statement of de Privacy Wetgeving, kan je en klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ondergetekende is akkoord met de Privacy wetgeving en de Algemene voorwaarden van TVP.

Datum Naam Handtekening

Bijlage Gegevensmatrix

Gegevens Doel Bewaartermijn
Geboortedatum, voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geslacht, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, e-mail Correspondentie met Nederlandse triatlonbond (aanmelden lidmaatschap + inschrijvingen NTB evenement) NTB
Naam, tussenvoegsel, voornaam Correspondentie. Deelname clubcompetitie, vermelding uitslag clubwedstrijden op website Verwijderd in ledenlijst na einde lidmaatschap.
     
     
Geboortedatum Bepaling jeugdlid Verwijderd na einde lidmaatschap
Emailadres Correspondentie (o.a. evenementen, clubkleding, etc.) Verwijderd na einde lidmaatschap
Mobiel telefoonnummer Correspondentie zoals clubactiviteiten via groeps Whatsapp * alleen indien gewenst Verwijderd na einde lidmaatschap of op verzoek
IBAN Incasseren lidmaatschap, NTB lidmaatschap, NTB licentie, evt. clubkleding Verwijderd na einde lidmaatschap

Download Privacy statement