Privacy statement

Indien je een lidmaatschap bij “Triatlonvereniging Purmerend”, nader te noemen “TVP”, wenst af te sluiten wordt of is aan je gevraagd een aantal persoonsgegevens te verstrekken. In de bijlage “Gegevensmatrix” is vermeld welke persoonsgegevens TVP verwerkt, voor welke doeleinden en welke bewaartermijnen daarbij worden gehanteerd.
Bij het verstrekken van deze gegevens ga je akkoord dat de persoonsgegevens die verstrekt zijn, door TVP verwerkt worden voor het doel zoals omschreven in de bijlage “Gegevensmatrix”. Daar waar persoon minderjarig is, kunnen de gegevens alleen aan TVP verstrekt worden indien de ouders of verzorgers je hiervoor toestemming hebben gegeven.
Op de website wordt alleen de naam opgenomen in de uitslagen van clubwedstrijden. De overige data, zoals vernoemd in de bijlage, zijn bij TVP lokaal opgeslagen in een versleuteld bestand. Uitsluitend het dagelijks bestuur van TVP is in bezit van het ledenbestand. Uitzondering hierop is het mailadres die via mails ook aan andere leden van TVP bekend worden gesteld, met als doel dat onderlinge communicatie mogelijk is t.b.v. verenigingsactiviteiten.
De gegevens die verstrekt zijn t.b.v. (verplicht) lidmaatschap van de Nederlandse Triatlon Bond (nader te noemen NTB), worden bij NTB opgeslagen. Bij TVP worden de gegevens die niet voor TVP nodig zijn daarna verwijderd.
Indien je geen behoefte hebt om opgenomen te worden in de Whatsapp groep van TVP, hoef je geen mobiel nummer af te geven. Correspondentie van evenementen of andere clubzaken worden veelal via Whatsapp gedeeld.
Jouw rechten
Als je dat wenst, kan je TVP vragen om inzage in jouw persoonsgegevens of verzoeken om correctie of verwijdering van je gegevens. Het TVP lidmaatschap is gebaseerd op vrijwillige deelname. Als je niet langer wilt deelnemen en je wilt dat TVP je gegevens verwijdert, dan kan je ons dat kenbaar maken via de secretaris (mail naar secretaris.tvp@live.nl). Bij verzoek tot verwijdering van je gegevens zal ook het lidmaatschap worden beëindigd en kan je geen gebruik meer maken van de verenigingsactiviteiten.
Indien je van mening bent dat TVP in strijd heeft gehandeld met het Privacy Statement of de Privacy Wetgeving, kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ook te downloaden via: Privacy Statement